Turniej Młodych Fizyków

TMF 2017

Problemy TMF 2016, Wyniki TMF 2016, Lista Problemów Finałowych TMF 2016

Etap korespondencyjny (pisemny)

W Turnieju uczestniczą zasadniczo drużyny złożone z uczniów jednej szkoły, możliwe jest jednak także uczestnictwo drużyn skupiających uczniów z różnych szkół. Drużyna turniejowa powinna liczyć pięć osób, dopuszczalne jest uczestnictwo drużyn trzy- lub cztero-osobowych. Nad problemami turniejowymi może też pracować liczniejszy zespół (drużyna plus zawodnicy rezerwowi).

Drużyna chcąca uczestniczyć w Turnieju powinna dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej http://tmf.ptf.net.pl/ do dnia 10 stycznia 2016 r. (włącznie). Przy rejestracji podaje się m.in. nazwę szkoły, dane poszczególnych uczestników Turnieju, nazwisko opiekuna (nauczyciela), a także godło, którym będą opatrywane prace. Możliwa jest późniejsza aktualizacja tych danych w terminie przewidzianym na nadsyłanie prac.

Drużyna opracowuje rozwiązania dowolnych dziesięciu problemów wybranych z zestawu problemów i przesyła je w wersji elektronicznej w terminie do 15 stycznia 2016 r. (dokładnie do północy z 15 na 16 stycznia).

Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją. Każda praca winna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny. Prace, które nie spełniają określonych w instrukcji wymagań, mogą zostać odrzucone.

Prace zostają ocenione przez recenzentów z komitetów turniejowych – w Warszawie i Wrocławiu. Drużyna, niezależnie od miejsca zamieszkania, wskazuje ośrodek Wrocław lub Warszawa w którym przystąpi do rozgrywek półfinałowych. W przypadku gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, wszystkie one powinny wybrać ten sam komitet.

Turniej właściwy

Na podstawie ocen nadesłanych prac następuje kwalifikacja drużyn do następnego etapu, który ma postać zawodów turniejowych. Zawody te polegają na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej – jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie – jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta). Istotnym elementem jest dyskusja referenta (osoby referującej) z oponentem (osoby wyznaczonaj na oponenta przez drużynę). Pozostałe osoby z drużyn oponenta i referenta mogą wygłaszać jedynie krotkie kwestie oraz komentarze wspomagajace wypowiedzi referenta lub oponenta.

Wystąpienia, które odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych, podlegają ocenie przez jury z udziałem pracowników naukowych. Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się 29 luty o godzinie 10.00 w Warszawie (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk), 04 marca o godzinie 9.00 we Wrocławiu (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych (4 lub 6-ciu) drużyn półfinałowych (po dwie druzyny s ośrodka), zostanie rozegrany 8 i  kwietnia 2016 r.  w Instytucie Fizyki PAN, w Warszawie. Podczas zawodów finałowych wszystkie wystąpienia – referenta, oponenta i recenzenta – z dyskusją włącznie odbywają się w języku angielskim. Na podstawie wyników zawodów finałowych zostanie wyłoniona drużyna reprezentująca Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

XXVIII Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w dniach 25  czerwca - 03 lipca 2016 w Jekatyrenburgu.

Powoływanie drużyny narodowej na Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Drużyna reprezentująca Polskę w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków – IYPT  (drużyna narodowa) jest powoływana na podstawie wyników zawodów finałowych Turnieju Młodych Fizyków w następujący sposób:
1)  w przypadku, gdy różnica między całkowitą sumą punktów (CSP) uzyskanych przez drużynę zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a CSP uzyskanych przez drużynę zajmującą drugie miejsce jest znacząca, do reprezentowania naszego kraju w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków zostaje powołana drużyna zdobywca pierwszego miejsca;
2)  w przypadku, gdy różnica/e CSP między drużyną zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a drużyną/drużynami zajmującą/cymi następne miejsce/a jest znikoma, do drużyny narodowej powołuje się co najmniej trzech członków zwycięskiej drużyny, pozostali członkowie mogą być powołani z innych drużyn;
3)  rozstrzygnięcia, który z powyższych przypadków (punkt 1 lub 2) ma miejsce, dokonuje jury zawodów finałowych;
4)  jeśli zachodzi przypadek opisany w punkcie 2, powoływanie do drużyny narodowej uczestników z różnych drużyn uczestniczących w zawodach finałowych następuje po konsultacjach z opiekunami drużyn.

 

Proram zawodów TMF2016,Program zawodów półfinałówych TMF2016
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014