Turniej Młodych Fizyków

TMF 2012

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako impreza komplementarna do Olimpiady Fizycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań – problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny; praca w szkole może być prowadzona przez liczniejsze zespoły.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju Młodych Fizyków 2012 i przesyłają je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 31 stycznia 2012 r. W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Do rozwiązań należy dołączyć informację o drużynie z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek – adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu.

Do rozwiązań należy dołączyć informację o drużynie z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek – adres poczty elektronicznej, dodatkowo nr telefonu. 

Turniej właściwy

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi, zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych. Każda drużyna, a ściślej – jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie – jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas – 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas – 5 min.) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas – 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się 15 marca 2011 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 17 marca 2012 r. w Warszawie (Instytut Fizyki PAN).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn półfinałowych, zostanie rozegrany 26 maja 2012 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) reprezentuje Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

XXV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w lipcu 2012 roku w Bad Saulgau (Niemcy, Badenia- Wirtembergia).

Zadania (wersja w języku angielskim) dla tegorocznego Turnieju Międzynarodowego zostały opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny na stronie http://www.iypt.org. Tam też można znaleźć wskazówki dotyczące m.in. źródeł literaturowych, także internetowych, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów turniejowych.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail: ula@pm.katowice.pl e­mail: tmf@ifpan.edu.pl

Sponsorzy Turnieju Młodych Fizyków 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014