Turniej Młodych Fizyków

TMF 2002

Wyniki TMF 2002

Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół średnich organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadań-problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej, a następnie w formie referatów i publicznej dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami. W zawodach uczestniczą pięcioosobowe drużyny, ale praca w szkole może być prowadzona również przez liczniejsze zespoły).

Etap korespondencyjny (pisemny)

Drużyny opracowują rozwiązania dowolnych dziesięciu zadań Turnieju 2002 i przesyłają je do jednego z dwóch komitetów regionalnych w terminie do 15 lutego 2002 r. Jeśli z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, muszą one wszystkie wybrać ten sam komitet regionalny.

Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane oddzielnie na papierze formatu A4 i nie przekraczać 6 stron, wliczając w to rysunki i wykresy. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów). Ponadto do rozwiązań należy dołączyć kartkę z pełną nazwą i adresem szkoły, spisem wszystkich członków drużyny (z podaniem ich klas) oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna drużyny, powinna ona ponadto zawierać dane umożliwiające szybkie przekazanie informacji o ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszych rozgrywek: adres poczty elektronicznej, nr telefonu/telefaksu. Drużyny zakwalifikowane do turnieju właściwego otrzymają pełny tekst regulaminu turniejowego.

Turniej właściwy
(regulamin rozgrywek)

Turniej ma charakter publiczny i polega na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej - jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie - jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie, czas - 10 min.), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty, czas - 5 min.) orazrecenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta, czas - 3 min.). Wystąpienia podlegają ocenie przez jury, w którym zasiadają m.in. pracownicy naukowi.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Zawody turniejowe (regionalne) odbędą 4 kwietnia w Katowicach (Pałac Młodzieży) oraz 5 kwietnia w Warszawie (Instytut Fizyki PAN). Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn z zawodów katowickich i warszawskich, odbędzie się 6 maja w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Językiem obowiązującym w zawodach finałowych jest język angielski. Zwycięska drużyna (wraz ze swym nauczycielem) będzie reprezentowała Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej międzynarodowy

Turniej międzynarodowy był dotychczas organizowany w Rosji (do roku 1993), Holandii (1994), Polsce (1995), Gruzji (1996), Czechach (1997), Niemczech (1998), Austrii (1999), na Węgrzech (2000) oraz w Finlandii (2001). XV Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się 23 - 30 maja 2002 r. na Ukrainie, w Odessie.

Adresy regionalnych komitetów organizacyjnych Turnieju Młodych Fizyków

KATOWICE WARSZAWA
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
faks (0-32) 510 402 faks (0-22) 8430 926
e­mail:  ula@pm.katowice.pl e­mail:  nadola@ifpan.edu.pl
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014