Turniej Młodych Fizyków

Organizacja TMF'24

Etap korespondencyjny (pisemny)

W Turnieju uczestniczą zasadniczo drużyny złożone z uczniów jednej szkoły, możliwe jest jednak także uczestnictwo drużyn skupiających uczniów z różnych szkół. Drużyna turniejowa powinna liczyć pięć osób, dopuszczalne jest uczestnictwo drużyn trzy- lub cztero-osobowych. Nad problemami turniejowymi może też pracować liczniejszy zespół (drużyna plus zawodnicy rezerwowi).

Drużyna chcąca uczestniczyć w Turnieju powinna dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej http://tmf.ptf.net.pl/ do dnia 15 stycznia 2024 r. (włącznie). Przy rejestracji podaje się m.in. nazwę szkoły, dane poszczególnych uczestników Turnieju, nazwisko opiekuna (nauczyciela), a także godło, którym będą opatrywane prace. Możliwa jest późniejsza aktualizacja tych danych w terminie przewidzianym na nadsyłanie prac.

Drużyna opracowuje rozwiązania dowolnych dziesięciu problemów wybranych z zestawu problemów i przesyła je w wersji elektronicznej w terminie do 30 stycznia 2024 r (wlącznie).

Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją. Każda praca winna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny. Prace, które nie spełniają określonych w instrukcji wymagań, mogą zostać odrzucone.

Prace zostają ocenione przez recenzentów z komitetów turniejowych –  Warszawie i Wrocławiu.

Turniej właściwy

Na podstawie ocen nadesłanych prac następuje kwalifikacja drużyn do następnego etapu, który ma postać zawodów turniejowych. Zawody te polegają na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej – jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie – jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta). Istotnym elementem jest dyskusja referenta (osoby referującej) z oponentem (osoby wyznaczonej na oponenta przez drużynę). Pozostałe osoby z drużyn oponenta i referenta mogą wygłaszać jedynie krótkie kwestie oraz komentarze wspomagające wypowiedzi referenta lub oponenta.

Wystąpienia, które odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych, podlegają ocenie przez jury z udziałem pracowników naukowych. Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się w Warszawie  9 marca 2024 roku (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk) oraz 16 marca 2024 roku w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego..

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn półfinałowych, zostanie rozegrany w Instytucie Fizyki PAN, 20 kwietnia 2024. Podczas zawodów finałowych wszystkie wystąpienia – referenta, oponenta i recenzenta – z dyskusją włącznie odbywają się w języku angielskim. Na podstawie wyników zawodów finałowych zostanie wyłoniona drużyna reprezentująca Polskę w Turnieju Międzynarodowym.

Turniej Międzynarodowy

Powoływanie drużyny narodowej na Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Drużyna reprezentująca Polskę w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków – IYPT  (drużyna narodowa) jest powoływana na podstawie wyników zawodów finałowych Turnieju Młodych Fizyków w następujący sposób:
1)  w przypadku, gdy różnica między całkowitą sumą punktów (CSP) uzyskanych przez drużynę zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a CSP uzyskanych przez drużynę zajmującą drugie miejsce jest znacząca, do reprezentowania naszego kraju w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków zostaje powołana drużyna zdobywca pierwszego miejsca;
2)  w przypadku, gdy różnica/e CSP między drużyną zajmującą pierwsze miejsce w zawodach a drużyną/drużynami zajmującą/cymi następne miejsce/a jest znikoma, do drużyny narodowej powołuje się co najmniej trzech członków zwycięskiej drużyny, pozostali członkowie mogą być powołani z innych drużyn;
3)  rozstrzygnięcia, który z powyższych przypadków (punkt 1 lub 2) ma miejsce, dokonuje jury zawodów finałowych;
4)  jeśli zachodzi przypadek opisany w punkcie 2, powoływanie do drużyny narodowej uczestników z różnych drużyn uczestniczących w zawodach finałowych następuje po konsultacjach z opiekunami drużyn.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014