Turniej Młodych Fizyków

TMF 2013

Wyniki TMF 2013

Etap korespondencyjny (pisemny)

W Turnieju uczestniczą zasadniczo drużyny złożone z uczniów jednej szkoły, możliwe jest jednak także uczestnictwo drużyn skupiających uczniów z różnych szkół. Drużyna turniejowa powinna liczyć pięć osób, dopuszczalne jest uczestnictwo drużyn trzy- lub cztero-osobowych.

Drużyna chcąca uczestniczyć w Turnieju powinna dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej do dnia 15 grudnia 2012 r. Przy rejestracji podaje się m.in. nazwę szkoły, dane poszczególnych uczestników Turnieju, nazwisko opiekuna (nauczyciela), a także godło, którym będą opatrywane prace. Możliwa jest późniejsza aktualizacja tych danych w terminie przewidzianym na nadsyłanie prac. Drużyna opracowuje rozwiązania dowolnych dziesięciu problemów wybranych z zestawu Problemów Turnieju Młodych Fizyków 2013 i przesyła je do wybranego przez siebie jednego z dwóch regionalnych komitetów organizacyjnych w terminie do 25 stycznia 2013 r. W przypadku, gdy z danej szkoły uczestniczy w Turnieju kilka drużyn, wszystkie one powinny wybrać ten sam komitet regionalny.

Prace powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją i przysłane w wersji elektronicznej (rozwiązanie preferowane) lub drukowanej (w tym przypadku wymagane są dwa egzemplarze). Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora (autorów) oraz godło drużyny. Prace, które nie spełniają powyższych wymagań, mogą zostać odrzucone.

Turniej właściwy

Na podstawie ocen nadesłanych prac następuje kwalifikacja drużyn do następnego etapu, który ma postać zawodów turniejowych. Zawody te polegają na prezentacji rozwiązań oraz dyskusji nad nimi. Każda drużyna, a ściślej – jej przedstawiciel, występuje kolejno w roli referenta (przedstawia skrótowo własne rozwiązanie – jego główne idee i konkluzje, ewentualnie demonstruje doświadczenie), oponenta (analizuje krytycznie referat innej drużyny wytykając wszystkie słabe punkty) oraz recenzenta (podkreśla, co było najważniejsze w referacie oraz najcelniejsze w krytyce oponenta). Istotnym elementem jest dyskusja referenta z oponentem. Wystąpienia, które odbywają się zgodnie z regulaminem rozgrywek turniejowych, podlegają ocenie przez jury z udziałem pracowników naukowych.

Tematy zadań do referowania są każdorazowo określane przez oponentów. Drużyna referująca może poprosić o nowy temat najwyżej trzykrotnie podczas zawodów, dalsze odmowy pociągają za sobą obniżenie punktacji (z tego względu drużyna startująca w turnieju właściwym powinna być przygotowana do przedstawienia rozwiązań więcej niż dziesięciu problemów).

Półfinałowe zawody turniejowe odbędą się 9 marca 2013 r. w Warszawie (Instytut Fizyki PAN) oraz 14 marca 2013 r. w Katowicach (Pałac Młodzieży).

Finał Turnieju, z udziałem najlepszych drużyn półfinałowych, zostanie rozegrany 27 kwietnia 2013 r. w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Podczas zawodów finałowych wszystkie wystąpienia – referenta, oponenta i recenzenta – z dyskusją włącznie odbywają się w języku angielskim.

Turniej Międzynarodowy

XXVI Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków odbędzie się w lipcu 2013 r. w Tajpej (Tajwan).

Decyzja dotycząca drużyny reprezentującej Polskę w Turnieju Międzynarodowym zostanie podjęta przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie wyników zawodów finałowych.

UWAGA: na stronie Międzynarodowego Turniej Młodych Fizyków http://iypt.org można znaleźć wskazówki dotyczące m.in. źródeł literaturowych, także internetowych, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów turniejowych.

Sponsorzy Turnieju Młodych Fizyków 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2014